GraalVM — Make Java Great Again

Sau 8 năm phát triển tích cực cuối cùng vào tháng 5/2019 các kỹ sư ở Oracle đã ra mắt GraalVM — một máy ảo “đa ngôn ngữ” hiệu xuất cao và có tính năng rất đặc biệt là có thể biên dịch ứng dụng Java thành mã máy (native image) để ứng dụng có thể chạy trực tiếp trên mỗi nền tảng mà không cần cài đặt JRE hay các Webserver như Tomcat, Jetty …

GraalVm là gì ?

GraalVM là một máy ảo (virtual machine) cho phép chạy các chương trình viết trên rất nhiều ngôn ngữ khác nhau như JavaScript, Python, Ruby, R, những ngôn ngữ chạy trên máy ảo Java (JVM) như là Java, Scala, Groovy, Kotlin, Clojure, hay các ngôn ngữ chạy trên LLVM như C and C++.

Java fat and to slow

AOT là một tính năng cực kỳ quan trọng với các ứng dụng Java chạy trên nền kiến trúc Serverless và Micro-services, bởi vì về bản chất Java rất nặng và chậm chạp (Java fat and to slow).

Những hạn chế của GraalVM

Substrate VM một thành phần trong GraalVM để sử dụng tính năng ahead-of-time (AOT) cho ứng dụng Java, và nó có những hạn chế và không hỗ trợ các tính năng như sau:

A developer, runner and traveler.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store